• دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ 20 BMX
  • دوره ارتقاء: ‫ 1 سال.
  • تبلیغات: ‫ کمیسیون 40 درصد
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ از 5% تا 15%