• උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 20 BMX
  • උසස්වීම් කාලය: වසර 1 යි.
  • උසස්වීම්: 40% කොමිස්
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 5% සිට 15% දක්වා