BitMart-da kripto söwdasy

BitMart-da kripto söwdasy


BitMartda kripto söwdasy [PC]

1. BitMart.com-a giriň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .BitMart hasabyňyz ýok bolsa, şu ýere ýazylyň
BitMart-da kripto söwdasy

2. BitMart baş sahypasyna giriň . [Spot] düwmesine basyň
BitMart-da kripto söwdasy

3. [Standard]
BitMart-da kripto söwdasy

saýlaň 4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
BitMart-da kripto söwdasy

Mysal üçin BTC / USDT alyň:
BitMart-da kripto söwdasy

5. Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1-nji wariant : Bazar tertibi

 • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
 • Mukdary giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy
BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň

 • Şol belligi satyn almak ýa-da satmak isleýän bahaňyzy giriziň
 • Satyn almak ýa-da satmak isleýän nyşanyňyzyň mukdaryny giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň
BitMart-da kripto söwdasy

BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.


7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň
 • [Hawa] basyň

BitMart-da kripto söwdasy

BitMart-da kripto söwdasy [APP]

1. Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .
BitMart-da kripto söwdasy

BitMart-da kripto söwdasy

2. [Bazarlar]
BitMart-da kripto söwdasy

düwmesine basyň. [Spot] düwmesine basyň, soňra ýokarky - sag burçdaky nyşanjyga basyň.
BitMart-da kripto söwdasy

4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
BitMart-da kripto söwdasy

5. Token satyn alyň:

 • [Satyn] düwmesine basyň :

BitMart-da kripto söwdasy

Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satyn almak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Çäklendirmek] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satyn almak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satyn almak isleýän belligiň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

6. Token satyň:

 • [Satmak] düwmesine basyň :

BitMart-da kripto söwdasy
Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satmak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Çäklendirmek] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satmak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satmak isleýän belligiňiziň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

BitMart-da kripto söwdasy

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň

BitMart-da kripto söwdasy

Thank you for rating.